články

Proč je někdy tak těžké rozvíjet komunikační dovednosti?!

Často zapomínáme, že rozvíjet komunikační dovednosti vyžaduje v určitém momentu sejít z cesty za znalostmi, změnit směr a vyrazit na cestu o pořádný kus delší (a také mnohem rozmanitější). A pokud mineme „tu správnou odbočku“, snadno se ocitneme v menší či větší pasti. Ale nebojte! Existují záchranná lana, která nám pak pomohou se z toho vymotat. Tak si je nezapomeňte přibalit na cestu! Past 1 // Komunikační dovednosti jako klišé Existuje obecně sdílené přesvědčení, že schopnost komunikovat je jedním z bazálních předpokladů k profesionálnímu pomáhání. Ostatně, v nejrůznějších obměnách k němu automaticky saháme…

0
Read More

Rok důstojnosti: ústavy trvají a není jasné, kdy skončí

Desátý (a poslední) díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Dámy a pánové, sešli jsme se zde, abychom si připomněli tragický osud Doroty Šándorové, který se pro nás díky článku Petra Třešňáka stal mementem. Paní Dorota nám po sobě zanechala cenné dědictví. Tím dědictvím je náš dluh vůči ní. Dluh v ochraně její důstojnosti a práv, včetně práva nejcennějšího – práva na život. Součástí tohoto dluhu je povinnost pracovat a měnit věci tak, abychom dokázali dopřát plnou důstojnost a všechna lidská práva všem lidem s postižením. Zastupuji zde TUDYTAM,…

0
Read More

Rodina jako součást prevence týrání a špatného zacházení

Devátý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Zdánlivě posledním dílkem v mozaice komplexního řešení prevence týrání a špatného zacházení zvlášť zranitelných osob je rodina těchto lidí, nejčastěji rodiče, ale i sourozenci nebo prarodiče. Na začátek mám potřebu zdůraznit, že téma spolupráce s rodinou klienta vnímám jako velmi křehké téma, které má mnoho podob, a domnívám se, že je třeba k němu přistupovat striktně individuálně. Na co se musíme při tvorbě a poskytování sociálních služeb zaměřit? Samozřejmě jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří se spolupráci s rodinou klienta dlouhodobě věnují,…

0
Read More

Může vzdělávání pracovníků přispět k prevenci týrání klientů?

Osmý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… „Jsem tady, protože potřebuji hodiny.“ „Já nevím, co můžu očekávat, poslal mě sem vedoucí.“ „Proč mám být na kurzu, když chybím ve službě? Stejně mi nepomůžete a nic se nezmění.“ Tohle jsou jen příklady toho, co lektor na začátku kurzu může zaslechnout. Může to vypovídat o tom, co aktuálně potřebuje nebo nepotřebuje účastník kurzu, nebo o tom, co považuje pro jeho práci za potřebné jeho zaměstnavatel. Důležité však je pokládat si otázku, proč, kdy a kam…

0
Read More
síť podpůrců

Oponentura jako součást veřejného opatrovnictví

Sedmý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V předchozích dílech seriálu Splátka dluhu Dorotě Š. jsme vás seznamovali s naším pohledem na limity českého systému sociální práce a také s návrhy na jeho změnu. Jak je patrné z předchozích článků, které jsme publikovali, jedná se o složitý problém, který vyžaduje komplexní přístup a řešení. Proto se v tomto textu zaměříme na to, jakou roli hraje, respektive měl by hrát systém opatrovnictví, přesněji pak opatrovnictví veřejné. Situaci, kdy je opatrovníkem blízká osoba (nejčastěji rodinný příslušník), ponecháme v tomto…

1
Read More

(Ne)moc a odpovědnost externistů

Šestý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V TUDYTAM se primárně zabýváme poskytováním externí podpory (vzděláváním, poradenstvím, supervizí) organizacím a týmům. V souvislosti s otázkami a tématy, které vyvolalo zveřejnění tragického osudu Doroty Šándorové, se cítíme oprávněni poskytnout několik postřehů popisujících roli externích odborníků v případech, kdy organizace porušuje práva a/nebo nerespektuje důstojnost klientů. Vycházíme ze základního předpokladu, že i pracovníci v sebehorší organizaci si zaslouží péči, vzdělávání a supervizi, která by měla být poskytována kvalifikovanými odborníky. Působení v organizacích s problematickým designem služeb nebo špatnou kvalitou poskytované podpory…

1
Read More

Podpůrcovství jako cesta k nezávislosti

Jak to začalo? Martin (32 let) vyrůstal v rodině, kde neměl příliš mnoho podnětů k rozvoji a ani dostatek rodičovské péče a podpory. Někteří z jeho sourozenců vyrůstali v dětském domově. Ve škole neprospíval, možná za to mohlo jeho lehké mentální postižení, ale spíš to byl souběh mnoha faktorů. Jeho matka si na něj půjčovala peníze, a do dospělosti tak vkročil s mnoha dluhy. Jedním ze způsobů, jak ho „chránit“ před jeho vlastní rodinou, bylo omezit jej ve svéprávnosti, což se na podnět sociální pracovnice městského úřadu stalo.…

0
Read More

Za málo peněz málo personálu

Pátý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Tragický případ Doroty Šandorové vedl k diskuzi o potřebě zlepšení systému sociální péče v České republice a zvýšení kvality péče poskytované lidem s různými druhy postižení. Vláda se zavázala ke zlepšení podmínek pro klienty a pracovníky v ústavních zařízeních a k zajištění dostatečných finančních prostředků pro sociální péči. Tento případ vynesl do popředí problém nedostatečného personálního zabezpečení právě ústavních zařízení v České republice, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a vysokým pracovním nasazením. Řada služeb, které pracují s klienty s náročnějšími potřebami, je zoufale personálně…

1
Read More

Odpovědnost a vliv managementu na kvalitu poskytovaných služeb

Čtvrtý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ……………………………………………………………………… Při seznámení se s pozadím smrti Doroty Š. vše nasvědčuje tomu, že nešlo o nepředvídatelné, zkratovité selhání jednoho pracovníka, ale celá tato tragická událost byla spíš důsledkem dlouhodobého přehlížení postupně se zhoršujících podmínek klientů a rezignace odpovědných zaměstnanců na kvalitu služby. Vrchní soud v Praze uznal vinným ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti konkrétního pečovatele, ale vzhledem k výše uvedeným okolnostem zůstává otázka, jak je možné, že žádnou odpovědnost nenesl management organizace. Pro mě, jako pro někoho,…

0
Read More

Sociální služby jako politická otázka…

Třetí díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ …aneb pár poznámek ke kontextu, v němž pomáháme ……………………………………………………………………… Nastavení systému péče a podpory o lidi s různými typy handicapu je politická otázka. Jak náš systém sociálních služeb ve finále vypadá, je výslednicí mnoha politických tlaků. To je přirozené; i jiné oblasti (školství, zdravotnictví…) jsou na tom podobně. Systémové prostředí, ve kterém se odehrává poskytování sociálních služeb a jejich plánování, má přitom některá specifika, která je, dle našeho názoru, nutné intenzivněji popisovat a při posouvání systému zohledňovat. Jejich nedostatečná reflexe dnes…

0
Read More

Nenormální představy o normálním životě lidí s postižením

Druhý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ……………………………………………………………………… Nezávislý život v pobytové službě? Nesmysl V České republice chybí obecné základní porozumění tomu, co znamená umožnit lidem s postižením, aby žili normální život. A to navzdory tomu, že naše země je signatářem Úmluvy o právech osob s postižením a zákon o sociálních službách z roku 2006 v § 38 zakotvuje právo na život v co nejméně omezujícím prostředí a v § 3, písm. e) hovoří o sociálním začleňování jako o procesu, který lidem umožňuje „žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“. Realita…

3
Read More

Posílení kontroly? Raději důvěra a ochota učit se z chyb

První díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V reakci na příběh Doroty Š. je často jako jedno z opatření zmiňováno nutné posílení kontroly. V tomto textu popisujeme, za jakých okolností a jaký druh kontroly může být z našeho pohledu odborníků na management a kvalitu služeb přínosný (tj. přispívat ke zlepšení péče o klienty) a jaký naopak přispívá především ke snaze zametat případná selhání a problémy pod koberec. Odlišujeme dvě úrovně kontroly: kontrolu externí, kterou „posílá“ do organizace zřizovatel či stát, a kontrolní mechanismy a procesy, které jsou nastavené uvnitř organizace…

0
Read More
dluh Dorote S

Dědictvím po Dorotě Šándorové je náš dluh vůči ní

Stejně jako mnozí další jsme v TUDYTAM hluboce zasaženi zjištěními, která publikoval týdeník Respekt v souvislosti se zabitím Doroty Šándorové, a s dalšími případy, včetně popisu systémových selhání a zanedbání. Reakce řady organizací i jednotlivců, včetně politických představitelů, ukazuje, že Dorota Šándorová (a další, v tuto chvíli pro nás bezejmenní lidé, kteří ve službách zažívali nebo zažívají nevhodné zacházení, zanedbávání a týrání) nám odkázala dluh v kvalitě podpory těch nejzranitelnějších členů společnosti. A je naším úkolem ho splácet vlastním úsilím o to, aby systém péče a jednotlivé služby dostály svému poslání zajišťovat lidem…

2
Read More

Kontrola a hodnocení kvality

Čtvrtý díl série článků o kritériích kvality řízení organizace Kvalita! Kvalitu chceme, máme ji rádi, zaklínáme se jí. Kvalitní služby, kvalitní práce, profesionální přístup, efektivní organizace, samá krása a pozitivní emoce. Jaké pocity máte spojené se slovem kontrola? Příjemné? Spíše asi ne… V pomáhajících organizacích nejčastěji zažíváme kontrolu ze strany orgánů veřejné správy nebo donorů. A přiznejme si, že často pochybujeme o jejím smyslu, významu nebo formě, kterou je prováděna. I v osobním životě máme často na různé situace, kdy nás někdo kontroloval, nepříjemné vzpomínky…

1
Read More

Potřebujeme víc systémy nebo šikovné lidi?

Třetí díl série článků o kritériích kvality řízení organizace Šikovná paní vedoucí Byla jednou jedna moc šikovná paní vedoucí, Zdenička se jmenovala. Uměla s každým tak pěkně promluvit. Lidsky, s citem, když vedla porady všichni jí rozuměli, budovala dobrou atmosféru v týmu. Čas od času si s lidmi dávala schůzky, kde se s nimi bavila o jejich práci, co jim jde a co nejde… Její služba byla v organizaci i široko daleko vnímána jako skvělá. Pan ředitel byl trochu nespokojený, Zdenička nedodržovala požadavky, které ředitelství mělo na celou organizaci (a uměla…

3
Read More

Všichni mají supervizi a my ji chceme taky!(?)

Co se vám vybaví pod pojmem supervize? Jakou máte se supervizí zkušenost? Využíváte supervizi pravidelně? Jak má vypadat kvalitní supervize? Jak poznám kvalitního supervizora? Pokud si někdy kladete některou z těchto otázek, tak čtěte dál. Supervize je moderní Už si ani nevzpomínám, kdy jsem slovo supervize slyšela poprvé. Určitě to bylo ještě v minulém tisíciletí. O supervizi se tehdy moc nemluvilo. V sociální práci jsem se se supervizí setkala hlavně v situaci, kdy si nezisková organizace žádala o grant. Součástí žádosti bylo potvrzení supervizora a podpis, že…

0
Read More

Skvělé nápady = excelentní organizace?

Druhý díl série článků o kritériích kvality řízení organizace. Plno nápadů Tuhle jsme zase s kolegy vymysleli spoustu nápadů, jak by naše organizace mohla získávat víc peněz. Mohli bychom si otevřít stánek s kávou na hlavní třídě, uspořádat dražbu obrazů našich klientů nebo by ty obrazy mohly malovat nějaké známé osobnosti s našimi klienty nebo bychom mohli koupit auto a provozovat taxislužbu nebo bychom v našem městě zřídili rozvážkovou službu na jídlo, ta tu chybí… Skvělých nápadů máme obvykle plné kapsy (zvláště, když se nám podaří…

2
Read More
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY