KONFERENCE Profesionální podpůrcovství

Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislosti
aneb zkoumáme překážky a příležitosti

Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců,
kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby.


TERMÍN: 17. 10. 2023


Záštitu konferenci poskytli Anna Šabatová, Milena Johnová a Petr Třešňák

 

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014 – 2020

Časy se mění a my lidé s nimi. Mění se i náš pohled na lidi se zdravotním postižením. Dlouhá desetiletí většinová společnost vnímala lidská práva jako něco, co přináleží jen zdravým lidem a lidé s nějakým omezením byli hodni pouze péče a ochrany, jako kdyby v řadě oblastí neměli stejná práva jako lidé zdraví. Tuto po generace pěstovanou „slepotu“ zásadně nabourala Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením, poslední velká mezinárodní úmluva (2009). A první na jejímž přijetí a obsahu se významným způsobem podíleli právě lidé se zdravotním postižením. Přijetí úmluvy je velká věc, ale její naplňování je úkol nikdy nekončící. A právě konference o Podpůrcovství může významně napomoci pohnout s mnoha stereotypy, které v lidských myslích uvízly v minulém století.

Milena Johnová, zastupitelka hlavního města Prahy a bývalá radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví v letech 2018 – 2022

Rozhodování a jednání v souladu s vlastní vůlí je podmínkou důstojnosti a naplňování lidských i občanských práv. Proto civilizované společnosti usilují o porozumění i lidem, kteří to mají při vyjadřování svých preferencí složitější. Ratifikací Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením jsme se jako stát už v r. 2009 zavázali zajišťovat lidem podporu při rozhodování a právním jednání. Přesto se stále znovu a znovu setkáváme s předsudky, které vedou k omezování svéprávnosti a k náhradnímu rozhodování. Věřím, že tato praktická konference nás posune o pár kroků kupředu ke schopnosti poskytovat kvalitní podporu při rozhodování, posilování důstojnosti znevýhodněných lidí a potažmo i ke kultivaci celé společnosti.

Petr Třešňák, předseda spolku Děti úplňku

Možnost samostatně se rozhodovat představuje nejen naše základní právo, ale také základní podmínku kvality našeho života. Lidem s intelektovým znevýhodněním je ale velmi často upírána jen proto, že systém nedokáže hledat cesty k jejímu naplnění ve specifické situaci. A v horším případě je ani hledat nechce. Profesionální podpůrcovství vnímám jako jeden z klíčových nástrojů, jak umožnit těmto lidem žít co nejvíce nezávisle, svobodně a podle vlastních potřeb a přání. Konference TUDYTAM přispívá ke zvýšení povědomí a prohloubení diskuse o podpůrcovství, které ještě v českém systému sociální podpory zdaleka nezdomácnělo.


TUDYTAM jako svou další pro bono aktivitu připravuje 3 letý projekt jehož cílem je, aby přirozenou součástí sociální práce byla dostatečná kapacita profesionálů, kteří budou schopní a ochotní s tímto cenným nástrojem efektivně pracovat.

Na konferenci budou přednášející prezentovat aktuální situaci se zaměřením na překážky a motivace z pohledu:

  • soudce / advokáta / veřejného opatrovníka
  • rodinného příslušníka člověka se zdravotním znevýhodněním
  • sociálního pracovníka, který má osobní zkušenost s podpůrcovstvím
  • člověka, který má díky podpůrcovství plně navrácenou svéprávnost
VÍCE INFORMACÍ O PRO BONO PROJEKTU PODPŮRCE NENÍ ODPŮRCE!

CENA PRO 1 ÚČASTNÍKA: 700 Kč


MÍSTO: Barokní refektář dominikánského kláštera v Praze

Vstup do sálu je z ulice Jilská 5, bezbariérový vstup pak z ulice Jalovcová 2.


PROGRAM KONFERENCE

DOPOLEDNÍ ČÁST

Radek Lehkoživ

Mgr. Radek Lehkoživ, Veřejný opatrovník – Městská část Praha 3
Smlouva o nápomoci – pohled z praxe veřejného a procesního opatrovníka

Anotace příspěvku: Uvedení několika příkladů z praxe MČ Praha 3 z pozice veřejného a procesního opatrovníka. Na konkrétních příkladech si ukážeme, kdy je soud ochoten přistoupit na mírnější opatření než je omezení svéprávnosti a kdy nikoliv. Krátce se zamyslíme nad tím, co by mohlo pomoci, aby soud více tuto možnost využíval, resp. proč se tak děje pouze velmi zřídka.

Medailonek autora příspěvku: Mgr. Radek Lehkoživ je absolventem HTF UK. Od ukončení studia se soustavně věnuje pomáhajícím profesím. Pracoval jako sociální pracovník, sociální kurátor, protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, vězeňský vychovatel, probační a mediační úředník a nyní již osmým rokem vykonává funkci veřejného opatrovníka na MČ Praha 3.

Tereza BártováJan Strnad

Tereza Bártová a Jan Strnad, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.
Podpora na cestě k nápomoci. Příklady dobré praxe z řízení o schvalování smluv o nápomoci.

Anotace příspěvku: Cílem příspěvku je představit zkušenosti získané při provázení a zastupování lidí v řízeních o schválení smlouvy o nápomoci. Soustředí se na možnosti a limity samotného opatření, argumentaci i mýty a obavy, se kterými se setkávají.

Medailonek autorů příspěvku: Tereza Bártová, advokátka. Věnuje se právům zranitelných skupin, ať už se jedná o lidi se zdravotním znevýhodněním, duševním onemocněním, seniory nebo děti v těžké životní situaci. Baví ji jak přímá práce s klienty, tak strategická činnost zaměřená na systematické zlepšování postavení lidí v obtížných životních situacích. Jan Strnad, právník. Právničina ho baví, když se používá tak, aby lidem pomáhala. Jinak si potrpí na svou rozrůstající se rodinu, kolo, vodu a hory. Zvlášť když se to dá nakombinovat. Na Univerzitě Karlově v Praze absolvoval Právnickou fakultu, obor Právo a právní vědu. Od roku 2006 pracuje jako právník v Quipu, později v Rytmusu, zabývá se oblastí ochrany a prosazování práv lidí s postižením v duševní oblasti, s cílem jejich sociálního začleňování. Rovněž tak zpracováním právních analýz a právním poradenstvím, pomáhá uživatelům služeb v soudních řízeních ve věcech opatření při narušení schopnosti právně jednat, svéprávnosti a opatrovnictví. Kromě toho překládá a publikuje odborné texty, lektoruje v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a svéprávnosti a opatrovnictví.

Camille Latimier, Společnostpro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
Profesionální podpůrce: zkušeností ze zahraničních pilotních projektů

Anotace příspěvku: Jaké byly výzvy, co se vyzkoušelo, jaké jsou praktické a etické výstupy a co se můžeme naučit z vytvoření modelů profesionálních podpůrců. Prezentace se primárně zaměří na zkušenosti z Izraele.

Medailonek autora příspěvku: Camille Latimier je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice. Pracovala 10 let v Inclusion Europe, kde měla na starosti lidská práva a advokacii. Je odbornicí v oblasti svéprávnosti a podpory při rozhodování, zaměřuje se také na práva dětí s mentálním postižením a na otázku přístupnosti veřejných institucí a služeb. Dlouhodobě se věnuje pilotním projektům, které vyzkouší alternativy k omezení svéprávnosti.

Maroš MatiaškoMaroš Matiaško
Podporované rozhodování ze strany organizace – výhody, rizika a jejich ošetření

Anotace příspěvku: V příspěvku se budeme zabývat tématem podporovaného rozhodování, pokud je vykonáváno organizací, např. poskytovatelem sociálních služeb. Uvedem výhody a nevýhody, včetně rizik a navrhneme praktické modely, jak případná rizika ošetřit. Cílem je promyslet model, který by mohl být v praxi funkční a zároveň pro podporovaného bezpečný.

Medailonek autora příspěvku: Je mu blízká sociální problematika. V praxi se věnuje svéprávnosti a opatrovnictví, zdravotnickému právu, trestnímu právu a cizineckému právu. Specializuje se na mezinárodní právo lidských práv. Vystudoval právnickou fakultu v Olomouci a na univerzitě v Utrechtu. Obzory si rozšířil studiem psychologie a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2007 pracuje jako právník pro neziskové organizace a od roku 2013 působí jako samostatný advokát. Zastupuje klienty, píše právní analýzy, připomínkuje zákony ze sociální oblasti.

Zuzana Durajová a Romana ŠvecováZuzana Durajová a Romana Švecová, Kancelář veřejného ochránce práv
Zkušenosti s využíváním nápomoci v rozhodování v letech 2021 a 2022

Anotace příspěvku: Příspěvek se bude věnovat analýze rozhodnutí okresních soudů o schválení, případně neschválení nebo zrušení smlouvy o nápomoci v letech 2021 a 2022. Autorky se soustředí například na to, kdo bývá nejčastěji ustanoven podpůrcem, jak podrobné jsou schvalované smlouvy o nápomoci nebo co vedlo soudy k neschválení nebo zrušení nápomoci. Proberou také některé zajímavé kazuistiky ze soudních rozhodnutí a na základě statistických údajů ukážou, jak jsou rozhodnutí o nápomoci a jiných podpůrných opatřeních rozložené geograficky, tj. které soudy více rozhodují o podpůrných opatřeních a které naopak podpůrná opatření, která nevedou k omezení svéprávnosti, využívají ve velice malé míře.

Medailonek autorek příspěvku: Zuzana DurajováRomana Švecová působí jako právničky Kanceláře veřejného ochránce práv, kde se věnují šetření individuálních podnětů na výkon opatrovnictví a na monitorování implementace čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

ODPOLEDNÍ ČÁST

Pavel KotradyJUDr. Pavel Kotrady, předseda Okresního soudu ve Vsetíně
Mírnější opatření pohledem soudce

Anotace příspěvku: Pohled soudce okresního soudu na problematiku mírnějších opatření a jejich využívání či nevyužívání v praxi soudů, s přihlédnutím k individuálnímu rozhodování v té které věci a právní úpravě a judikatuře Nejvyššího soudu a ústavního soudu.

Medailonek autora příspěvku: JUDr. Pavel Kotrady, soudce a předseda Okresního soudu ve Vsetíně, autor odborných článků z oblasti opatrovnické justice, lektor Justiční akademie a jiných institucí, člen výboru Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců, člen odborné skupiny Vládního výboru osob se zdravotním postižením pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat.

Martin Holub; Chráněné bydlení NaplnoMartin Holub: Chráněné bydlení Naplno
Podporovaný nebo klient služby?

Anotace příspěvku: V příspěvku bude představena zkušenost poskytovatele sociální služby, jejíž někteří pracovníci působí zároveň jako podpůrci klientů dle schválené smlouvy o nápomoci. Jaká byla motivace poskytovatele být v roli profesionálního podpůrce, jak probíhala jednání o vracení svéprávnosti, jakou roli v tom hrála připravenost poskytovatele služby, požadavky soudů a jak (a zda vůbec) lze nakonec odlišovat běžnou asistenci poskytovatele pobytové služby od nápomoci v rozhodování jednotlivých podpůrců. Limity, otazníky a možné střety zájmů, které aktuální praxe přináší.

Medailonek autora příspěvku: Absolvent Sociálně právní akademie v Prachaticích a sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. V současnosti pracuje jako vedoucí sociálního úseku v Chráněném bydlení Naplno a vedle toho leckde jako lektor a konzultant. Především ale pracuje každodenně více jak pětadvacet let s lidmi s mentálním postižením. Baví ho individuální plánování v přístupu zaměřeném na člověka a zplnomocňování a obhajoba práv lidí s postižením. V rámci své praxe se aktivně podílel při jednáních o vracení svéprávnosti některých klientů CHB Naplno a sám je v současnosti jedním z podpůrců u dvou klientek služby.

Barbora Nováková
Nepotřebovala jsem tak velkou ochranu, ale mnohem větší důvěru!

Anotace příspěvku: V příspěvku se s Vámi podělím o moji zkušenost s omezením svéprávnosti a s podpůrcem, v čem mi to pomohlo a proč bych to přála i dalším lidem.

Medailonek autora příspěvku: Dětství a dospívání neměla úplně jednoduché, z různých důvodů byla omezena ve svéprávnosti a měla veřejného opatrovníka po dobu 8 let. Nějakou dobu bydlela v DOZP (5 let), ale moc neviděla smysl se o něco snažit a neměla motivaci něco měnit, i když ji to štvalo. V roce 2019 jí soud zrušil omezení svéprávnosti a schválil Smlouvu o nápomoci. Díky tomu se jí otevřely nové možnosti! Nyní žije sama, bez podpory sociálních služeb, pracuje v sociálním podniku na plný úvazek.

Dita VojířováDita Vojířová
Tým podpůrců z TUDYTAM – cesta k větší nezávislosti lidí s intelektovým znevýhodněním?

Anotace příspěvku: V příspěvku představíme náš nový PRO BONO projekt Podpůrce není odpůrce!, jehož cílem je vyzkoušet v praxi profesionální podporu při rozhodování – přínosy a rizika.

Medailonek autora příspěvku: V předchozích třech letech byla soukromě v roli Podpůrce a díky tomu měla možnost přímo sledovat rozvoj potenciálu člověka, kterému soud zrušil omezení svéprávnosti a uznal tím jeho schopnosti a dovednosti. Dosáhnout schválení Smlouvy o nápomoci bohužel není úplně jednoduché a samozřejmé. Proto by ráda svoje zkušenosti využila ve prospěch dalších lidí a jejich Podpůrců. V projektu bude mít primárně roli metodické podpory pro tým profesionálních podpůrců z řad kmenového týmu TUDYTAM a dalších spolupracujících kolegů. V TUDYTAM se zaměřuje na témata spojená s přímou podporou klienta a jeho rodiny, mimo jiné lektoruje (s kolegou Marošem Matiaškem) kurz Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky.

Změna programu vyhrazena.

Program konference ke stažení v PDF!

CENA PRO 1 ÚČASTNÍKA: 700 Kč


REGISTRACE NA KONFERENCI


KONFERENCÍ JSME SE ZAPOJILI DO PROJEKTU ROK DŮSTOJNOSTI.

My v TUDYTAM souzníme s hlavní myšlenkou: Systém podpory lidí s mentálním postižením nutně potřebuje reformy, které zajistí lepší porozumění mentálnímu postižení a souvisejícímu chování, dostupnou síť komunitních služeb pro všechny a adekvátní podporu formálních i neformálních pečujících.


POZVÁNKA NA KONFERENCI KE STAŽENÍ V pdf
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

NOVINKY TUDYTAM