Prostě normálně!

VÝCHODISKA PROJEKTU

Záleží nám na tom, aby lidé s různými typy postižení žili normálně. Také nám záleží na tom, aby jim v tom sociální služby pomáhaly, nikoli bránily.

Věříme rovněž, že i komunitní služby se vyvíjejí, a to, co bylo před 10 lety považováno za úspěšný výsledek transformace, se dnes může jevit jinak. Profesionálové hledají dál nové cesty, jak klientům umožnit, aby žili běžným způsobem života.

Princip normalizace (…) dává smysl tezi, že služby by měly využívat sociálně oceňované prostředky k podpoře sociálně oceňovaných životů. Když člověk prohlédne a uvědomí si, jak strašně se praxe služeb odlišuje od toho, co je typické, natož od toho, co je společensky oceňované, pochopí také, že by se to měl snažit zlepšit. Od zjištění, jak málo je většina pobytových služeb podobná skutečným domovům, jak málo je většina denních aktivit podobná skutečné práci, jak málo připomíná speciální vzdělávání obvyklé školství a jak snadno jsou tyto rozdíly přehlíženy v běžných přesvědčeních o lidech s postižením, se lidé, kteří pracují na uplatňování principu normalizace, často dostanou k rozhodnutí, že prozkoumání té či oné sociálně oceňované obdoby dotyčné služby otevírá cestu vpřed. Pracují na tom, aby zajistili skutečné domovy, skutečná pracovní místa a skutečné vzdělávání.

(O’Brien 1999: 386)

Ve spolupráci s odborníky z dalších organizací jsme vytvořili kritéria naplňování principu normalizace a metodiku auditu, který podle těchto kritérií službu vyhodnotí. O kvalitě služby totiž vypovídá také to, zda klientům umožňuje:
 • čerpat takové služby, které potřebuje, v rozsahu a v době, kdy je potřebuje;
 • osamostatnit se od rodiny – bydlet samostatně, zároveň udržovat s rodinou vztahy a kontakty;
 • mít svoje individuální projevy a životní styl;
 • mít vlastní domov;
 • mít svůj rytmus a smysluplnou náplň dne;
 • mít přehled o svých financích a hospodařit s nimi;
 • pracovat a mít dostatečné finanční zabezpečení.
 • chovat se rizikově a zažívat přiměřené riziko, ale také nést odpovědnost a zažívat důsledky svých činů;
 • využívat běžných možností v komunitě – institucí, obchodů, veřejných služeb;
 • mít sociální kontakty a vztahy i mimo svět pomáhajících profesí a rozhodovat o tom, jak budou tyto vztahy vypadat;
 • zažívat soukromí a intimitu a mít pro ně prostor;
 • být užitečný – dávat, starat se o něco, o někoho.


Organizace zapojené v našem pro bono projektu už vědí, co v jejich službách brání klientům žít normálním životem. Prošly auditem naplňování principů normalizace a s podporou našich konzultantů již pracují na změnáchCo mají odvahu a chuť měnit?


KONCEPT PROJEKTU

V režimu pro bono chceme čtyřem vybraným organizacím poskytujícím komunitní pobytové služby (CHB, DOZP, DZR) pro lidi s různými typy postižení nabídnout audit naplňování principů normalizace (2,5 dne), konzultační podporu při plánování a realizaci změn (5 dní v průběhu 12 měsíců), jejichž potřeba z auditu vyplyne, a facilitaci společných setkání (6 dní v průběhu celého projektu).

Hodnota nabízené podpory činí 125.000 Kč na organizaci. Organizace hradí pouze motivační příspěvek ve výši 20.000 Kč.

Projektový proces sestává z následujících částí:
 • audity služeb v jednotlivých organizacích,
 • konzultační podpora organizaci,
 • společná setkání organizací zapojených do projektu.

CÍLE PROJEKTU
 1. Identifikovat aspekty služby, které klienty podporují v tom, aby mohli žít normálním životem.
 2. Pojmenovat aspekty služby, které v tom klientům naopak brání.
 3. Nalézt v organizaci shodu v tom, co je potřeba změnit pro to, aby služba lépe naplňovala princip normalizace.
 4. Změnit ve službě, co je potřeba.

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

Jan Kostečka

Jenda Paleček


KOMU JE PROJEKT URČEN?

Organizace do projektu přihlašuje svoji službu nebo organizační jednotku splňující následující kritéria:

 • služba/jednotka má samostatný management, který přímo řídí práci s klienty a provoz služby;
 • jde o službu CHB nebo komunitní DOZP či DZR pro lidi s postižením;
 • služba/jednotka má zřetelně artikulovanou podporu od vedení celé organizace ve změnách směrem k cílům projektu;
 • manažerský tým jednotky má dostatečnou kapacitu v průběhu projektu realizovat změny.
FÁZE PODPORY ORGANIZACÍ
 1. Úvodní třídenní ladící setkání projektových týmů zapojených organizací (31. 05. – 02. 06. 2022).
 2. Audit v každé ze zapojených organizací – 2,5 dne v organizaci (září – prosinec 2022).
 3. Konzultační podpora po dobu 1 roku (leden – prosinec 2023).
  • Přidělení mentora/konzultanta z TT.
  • Výběr témat, na kterých organizace chce následující rok pracovat.
  • Práce na plánování a realizaci změn.
 4. Jednodenní sdílecí setkání projektových týmů zapojených organizací (leden 2023).
 5. Jednodenní sdílecí setkání projektových týmů zapojených organizací (červen 2023).
 6. Závěrečné jednodenní sdílecí setkání všech zapojených (prosinec 2023).


VYBRANÉ ORGANIZACE

Na rok a půl dlouhou spolupráci se nakonec vydáváme s těmito organizacemi:

🔆   Paprsek
🔆   Domov Háj   

Těšíme se na společné posilování principu normalizace!


OBDOBÍ REALIZACE

Projekt bude realizován v období červen 2022 – prosinec 2023.


PODMÍNKY ÚČASTI
 • Aktivní účast vedoucí/ho služby/jednotky, sociálních pracovníků/pracovnic, vedoucí/ho domácnosti při všech aktivitách projektu (minimálně tito lidé budou tvořit projektový tým).
 • Zajištění součinnosti pracovníků v přímé péči při auditech a konzultační podpoře.
 • Zapojení top managementu, přinejmenším v klíčových momentech projektu a dle potřeb změnového procesu.
 • Uzavření smlouvy o spolupráci v projektu s TUDYTAM.
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO PROJEKTU A KLÍČOVÉ TERMÍNY VÝBĚROVÉHO PROCESU
 • Do 15. 03. 2022 vyplňte přihlášku on-line. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BYL JIŽ UKONČEN. 
 • Do 04. 04. 2022 vám dáme vědět, jestli postupujete dále.
 • 22. 04. 2022 proběhne s vybranými organizacemi pohovor, na základě kterého vybereme 4 účastníky projektu. VÝBĚR ORGANIZACÍ BYL UKONČEN. 

Chcete se k projektu na něco zeptat?

Kontaktujte Honzu Kostečku: honza@tudytam-vzdelavani.cz+420 608 335 785

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY