Případová konzultace s využitím mediace

Nabízíme unikátní formu podpory při řešení problematických situací, nesrovnalostí či konfliktů mezi poskytovatelem sociálních služeb a opatrovníkem formou řízeného setkání za účasti mediátora a externího odborníka.

Čas od času se v sociálních službách objeví klient, s jehož rodinou/opatrovníkem se neshodnete, nedaří se vám nalézt společnou řeč.

Většinou se to projevuje tak, že:

 • vnímáte, že vaše komunikace s rodinným příslušníkem a/nebo opatrovníkem je v napětí a nesouladu, čímž brání vzájemné spolupráci ve prospěch klienta,
 • vnímáte, že jste uvízli ve slepém bodě v komunikaci s rodinným příslušníkem a/nebo opatrovníkem, což má vliv na vaše postoje a celkový přístup k situaci a ke klientovi,
 • nedaří se vám efektivně komunikovat s rodinným příslušníkem a/nebo opatrovníkem a cítíte se komunikací ohroženi.

INDIKACE – kdy je vhodné tuto podporu využít: nesoulad, napětí a nespolupráce
 • Poskytovatel sociální služby vnímá, že v jeho komunikaci s opatrovníkem a/nebo rodinným příslušníkem jeho klienta je napětí, nesoulad a nespolupráce 🡪 vzájemné dohody jsou opakovaně porušovány a nedaří se o nich efektivně komunikovat, pracovníci se komunikaci vyhýbají a cítí se ohroženi.
 • Prevence prohloubení vzájemného konfliktu.
KONTRAINDIKACE – kdy naopak není vhodné tuto podporu využít
 • Když se jedna ze stran (nebo obě) nechce/nechtějí dohodnout 🡪 předmět konfliktu je zástupný.
 • Situaci je nezbytné řešit v rámci občansko-právního sporu.

ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ

Dle potřeby a charakteru konkrétní situace.
Účast všech domlouvá externí konzultant.

 • ZÁSTUPCE POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY – např. ředitel(ka), vedoucí služby, sociální pracovník a/nebo jiný zainteresovaný pracovník.
 • OPATROVNÍK A/NEBO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK – v případě potřeby i další blízké osoby klienta.
 • KLIENT – jeho přítomnost posuzujeme individuálně (např. dle jeho schopností porozumět situaci a vyjadřovat se k ní nebo  podle toho, zda by pro něj samotného byla účast zatěžující apod.)
 • DALŠÍ MOŽNÉ ZAPOJENÉ OSOBY např. zástupce zřizovatele.
 • EXTERNÍ NEZÁVISLÁ PODPORA

TOMÁŠ MASOPUST, konzultant s výcvikem v mediaci

Hlídá, aby každý účastník měl svůj prostor pro vyjádření, aby se všichni drželi tématu setkání a společně směřovali ke vzájemné dohodě.

DITA VOJÍŘOVÁ, expert v oblasti sociální práce

Vstupuje do procesu s informacemi ohledně legislativních požadavků, uvádí příklady dobré praxe, pojmenovává a normalizuje odlišné pohledy a stanoviska účastníků v jejich rolích.


ZPŮSOB PRÁCE / ČEHO LZE DOSÁHNOUT = CÍLOVÝ STAV ZMĚNY
 • Vyjasnění pozic (opatrovník/rodič/poskytovatel).
 • Hledání toho, na čem se shodneme.
 • Pojmenování rozporů.
 • Stanovení dohody, včetně dalšího postupu (kroky).
 • Dosažení změny v postojích.

KDE SE BUDEME POTKÁVAT?
 • Domlouvá externí konzultant.
 • Ideálně na neutrálním místě: prostory organizace TUDYTAM v Praze, jiné prostory v blízkosti poskytovatele a/nebo opatrovníka (např. kancelář na městském úřadě).
KOLIK ČASU TOMU BUDEME VĚNOVAT?
 • Doporučujeme minimálně 2 setkání v rozsahu cca 90 minut.
 • Zároveň se rozsah může měnit dle aktuální situace.
KOLIK TO BUDE STÁT?
 • Cenu konzultace Vám sdělí Dita Vojířová. Kontaktujte ji na e-mail: dita@tudytam-vzdelavani.cz, nebo jí zavolejte na mobil: +420 608 777 014.
 • V ceně je zahrnuta práce 2 konzultantů v rámci 2 setkání, příprava setkání, včetně písemných výstupů ze setkání, náklady na cestu.

NĚCO MÁLO O MEDIACI
 • Mediace je řešení konfliktů za účasti prostředníka (mediátora).
 • Mediátor pomáhá oběma stranám zorientovat se v situaci, nalézt takové řešení, které by respektovalo zájmy a potřeby obou stran a nastavit možnost pozitivní komunikace do budoucna.
 • Mediátor je zodpovědný za vyvážený proces respektující zájmy a možnosti jednotlivých stran. Na řešení přicházejí účastníci sami a sami vytvářejí obsah výsledné dohody.
 • Mediace je vhodná pro řešení sporů, které aktéři chtějí vyřešit a jsou ochotni do řešení tohoto sporu investovat svoji energii. Podle složitosti situace se odvíjí i délka mediačního setkání nebo jejich počet.
NĚCO MÁLO O EXTERNÍ PODPOŘE
 • Externí podporu volíme ve chvíli, kdy je potřeba zajistit objektivní posouzení situace, ukotvit možná řešení v podmínkách platné legislativy, seznámit se s možnými dopady našich rozhodnutí vzhledem k objektivním souvislostem.

PROČ SI TUTO PODPORU VYBRAT?

TOMÁŠ MASOPUST

S mediací jako nástrojem efektivního řešení konfliktů mám ty nejlepší zkušenosti, a to i jako účastník i jako mediátor. Je to rychlé, účinné a hlavně výsledky jsou dost často trvalé, nebo aspoň vymahatelné. Tím, že se pracuje na základě uspokojování potřeb všech účastníků, reflektujících zároveň jejich možnosti, se často daří dojít ke konsenzu, tedy známému win-win.

DITA VOJÍŘOVÁ

Poskytování sociální služby přináší také obtížné situace a pracovníci mají různé možnosti podpory od vzdělávání až po supervizi. Někdy to ale nestačí a je třeba poskytnout podporu přímo a se všemi aktéry. A proto nabízíme tento formát, který cílí na výsledek, nebo aspoň na posun mnohdy vleklé a vyčerpávající situace.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI


MODELOVÁ KAZUISTIKA

Výchozí situace
 • Pracovníci pobytové služby (DOZP) podporují dospělého muže v jeho rozhodování ve vztahu k budoucnosti a zvyšování dovedností umožňujících větší samostatnost s cílem čerpat sociální službu s nízkou mírou podpory (např. PSB).
 • Klient je omezen ve svéprávnosti a opatrovníkem je jeho matka, se kterou je v pravidelném telefonickém kontaktu a jezdí k ní na pravidelné návštěvy.
Popis problému
 • Klient se projevuje nejistě, v rozhodování se často přiklání k názoru své matky, ale zároveň pracovníci vnímají jeho nespokojenost a napětí, v jeho chování je patrná manipulace ve vztahu s pracovníky.
 • Pracovníci mají opakovanou zkušenost s tím, že jim opatrovnice/matka odsouhlasí konkrétní postup a zároveň pak se synem komunikuje odlišně, než bylo domluveno.
 • Pracovníci vnímají své negativní nastavení vůči opatrovnici, mají tendenci vyhýbat se kontaktu s ní nebo jej zkracovat na předání nezbytně nutných informací.
 • Opatrovnice se snaží naklonit si jednotlivé pracovníky služby na svoji stranu.
 • Vedení se opakovaně snažilo situaci řešit rozhovorem s opatrovnicí, ale bez úspěchu. Nebyly jasné výstupy ze setkání, která navíc byla velmi emocionálně nabitá. Dlouhodobě se zvyšuje napětí mezi matkou a organizací, nedaří se do tohoto sporu nezatahovat klienta a negativně se proměňuje i postoj pracovníků vůči němu.
Průběh setkání
 • Na společném setkání, které se uskutečnilo na neutrální půdě, jsme se nejprve seznámili s postoji obou stran a jejich očekáváními. Snažili jsme se především o to, aby se navzájem slyšeli, neutíkali k emocionálním projevům a svou pozornost směřovali zejména na nastavení spolupráce do budoucna.
 • Společně jsme definovali cíl setkání, tedy základní problém, který je potřeba vyřešit tak, aby byly obě strany spokojené.
 • Za pomoci externího odborníka jsme definovali možné návrhy řešení. Jeho úlohou bylo především poukazovat na zájmy klienta, který nebyl setkání přímo účasten, ale výsledek jednání měl na něj nezanedbatelný vliv.
 • Nalezená řešení jsme přepisovali do měřitelných ukazatelů a dohod.
 • Domluvili jsme se na dalším postupu a způsobu kontroly dohodnutých opatření.
 • Obě strany dostaly podrobný zápis ze setkání s jasně formulovanými pravidly další komunikace a dohodnutých pravidel.

Máte více dotazů? zeptejte se Dity na e-mail: dita@tudytam-vzdelavani.cz, nebo jí zavolejte na mobil: +420 608 777 014.

POPTÁVKA PŘÍPADOVÉ KONZULTACE S VYUŽITÍM MEDIACE
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY