Řídit sebe, řídit lidi, řídit služby – výcvik pro manažery v sociálních službách

A je to tady. Máme pro vás nově něco, co na trhu dosud nebylo!

Unikátní manažerský výcvik postavený na cíleném rozvíjení vlastních dovedností a sdílení s dalšími manažery ve výcvikové skupině. Komplexní 200hodinový výcvik pod vedením zkušených odborníků z TUDYTAM s mnohaletou manažerskou i lektorskou zkušeností.

Staňte se předmětem vlastního zkoumání. Pojďte s námi zaměřit svou pozornost na sebe a své manažerské dovednosti. Podívejte se na sebe jako na člověka, který řídí sebe i své kolegy a organizaci. Pojďte rozvíjet všechny důležité manažerské kompetence a trochu, nebo trochu víc se posunout.


Kurz Manažerský výcvik - Řídit sebe, řídit lidi, řídit organizaciKurz je akreditován MPSV č. A2018/0679-SP/VP.
Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodin.

ŘÍDIT SEBE, ŘÍDIT LIDI, ŘÍDIT SLUŽBY – VÝCVIK PRO MANAŽERY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ANOTACE KURZU:

Tento dlouhodobý kurz je zaměřený na člověka, tj. na vás jako manažera. A to je jeho specifikum a výhoda, která má své následné pozitivní dopady na řízení organizace. Kurz je určen manažerům na různých úrovních řízení, působících (především) v sociálních službách a příbuzných oborech. Je postaven jako komplexní vzdělávání pro manažery a svou strukturou vychází z Kompetenčního modelu American Management Association (AMA), který vymezuje základní dovednosti manažera. V souladu s tímto modelem je vzdělávání manažerů zaměřeno na rozvoj dovedností uplatnitelných v jejich každodenní praxi a to ve třech oblastech:

 • řízení sebe sama,
 • řízení a vedení lidí,
 • řízení organizace (resp. její části, služby nebo projektu).

Celkový rozsah kurzu je 200 hodin rozložených do 11 setkání (20 dní vzdělávání, 1 den skupinová supervize pro manažery, individuální konzultace střižené na míru účastníků, závěrečná zkouška). Představíme klíčové teoretické koncepty, ale především se budeme věnovat aktivitám a nácvikům, díky kterým zlepšíte své manažerské dovednosti. Setkání budou prokládána samostatnou prací na zadaných úkolech.

Podrobnější popis dosažených kompetencí účastníka najdete níže.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pro pracovníky ve vedoucí pozici – manažery, koordinátory, vedoucí i ředitele.
Pro manažery, kteří na sobě chtějí pracovat.
Pro ty, kteří chtějí víc porozumět sami sobě a posunout se v oblastech, které považují za důležité.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
 • Rozvoj manažerských dovedností přirozeně a na základě aktuální situace a témat účastníků.
 • Sdílení s ostatními a učení se navzájem, získání času a prostoru věnovat se sami sobě jako manažerovi.
 • Ukotvení nově nabytých vědomostí a dovedností s potenciálem změny ve vlastním týmu/organizaci.
 • Získání náhledu na svůj manažerský styl a jeho silné stránky i rizika.
 • Porozumění Kompetenčnímu modelu podle American Management Association (AMA) a jeho využitelnosti v organizačním prostředí.
 • Dobrou orientaci v základních pojmech teorie řízení, jako jsou organizační struktura, firemní kultura, hodnoty, vize, mise, poslání, a porozumění jejich funkci při řízení organizace/služby.
 • Hlubší pochopení pojmů a rozvinutí dovedností v oblastech leadershipu, prezentace, kreativity, kritického myšlení, vedení a vývoje týmu, facilitace, strategického myšlení a řízení, řízení změn.

KURZ AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ A NENÍ MOŽNÉ SE DO NĚJ JIŽ PŘIHLAŠOVAT
Další termíny realizace aktuálního kurzu:

2020 – 6 dvoudenních setkání, skupinová supervize – 8 hodin; individuální konzultace – 10 hodin

 • 18. – 19. 03. 2020
 • 13. – 14. 05. 2020
 • 24. – 25. 06. 2020
 • 08. – 09. 09. 2020
 • 25. – 26. 11. 2020

2021 – 2 setkání, závěrečná zkouška – termíny budou upřesněny


PŘIPRAVUJEME MANAŽERSKÝ VÝCVIK PRO ROK 2021!

Máte zájem se zapojit do dalšího běhu na dlouhou manažerskou trať? Zapište se do našeho seznamu předběžných zájemců a my se ozveme hned, jak budeme vědět víc.

PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE NA MANAŽERSKÝ VÝCVIK PŘEHLED VŠECH AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH KURZŮ
CENA KURZU

Cena zahrnuje 162 hodin přímé výuky vedené vždy minimálně 2 lektory, skupinovou supervizi, individuální konzultace k práci doma a dalším tématům, závěrečnou zkoušku.

Cenu je možné rozložit do splátek podle následujícího splátkového kalendáře:

 • 1. splátka do 31. 10. 2019 – 12 500 Kč
 • 2. splátka do 21. 12. 2019 – 10 000 Kč
 • 3. splátka do 30. 04. 2020 – 10 000 Kč
 • 4. splátka do 31. 10. 2020 – 10 000 Kč

Cena nezahrnuje 5 hodin individuálních supervizí pro manažera, které je třeba absolvovat v průběhu výcviku, účastník si je domlouvá a hradí samostatně.
Cena nezahrnuje náklady spojené s ubytováním a cestou účastníků.


VAŠE KOMPETENCE PO KURZU ANEB S ČÍM BUDETE ODCHÁZET

Po 58 hodinách výuky / po 67 hodinách výcviku
Znám sám sebe, své slabé a silné stránky, a vím, jak s nimi dále pracovat a využívat je v praxi. Všechny teoretické výstupy mám možnost ověřit si buď v modelových situacích, nebo přímo ve své praxi formou domácí přípravy a následné reflexe.
 • Podrobně se seznámíte s Kompetenčním modelem podle American Management Association (AMA) a budete rozumět jeho využitelnosti v organizačním prostředí (procesy v organizaci).
 • Na základě vyhodnocení vlastních manažerských kompetencí ve třech klíčových oblastech kompetenčního modelu AMA – řízení sebe sama, řízení lidí a řízení organizace – nastavíte oblasti svého dalšího rozvoje.
 • Budete rozumět pojmu leadership, chápat rozdíl mezi vedením a řízením, znát pravidla efektivní prezentace a také je umět využít v praxi.
 • Budete znát a umět používat vlastní strategie pro zvládání stresových situací.
 • Naučíte se ve vlastní manažerské praxi využívat kreativitu, ale i kritické a analytické myšlení.
 • Lépe aplikujete pravidla efektivního timemanagementu v každodenní práci.
Po 98 hodinách výuky / po 114 hodinách výcviku
Teoretická východiska si umím zasadit do kontextu fungování vlastního týmu a umím je využít při řízení procesů v organizaci.
 • Ve své praxi budete vědomě uplatňovat základní principy vedení týmu, orientovat se v teorii a rozumět mechanismům fungování týmu (týmové role, vývojové fáze týmu, řízení talentů atd.).
 • Při vedení různých typů rozhovorů se zaměstnanci, řešení konfliktů a vedení porad budete využívat zásady efektivní komunikace.
 • Budete rozumět základním parametrům nastavování systému porad v organizaci.
 • Při řešení náročných či konfliktních situací a vedení různých typů jednání budete vědět, jak uplatňovat pokročilé facilitační techniky.
 • Budete nejen znát, ale především rozvíjet svůj vlastní prezentační styl.
Po 162 hodinách výuky / po 200 hodinách výcviku
Rozumím organizaci jako celku (službě jako součásti celku), chápu nutnost strategického přístupu a reflektuji širší souvislosti fungování vlastní organizace/služby v neustále se měnícím prostředí sociálních služeb.
 • Budete znát a umět využít specifik řízení sociálních služeb.
 • Orientovat se v základních pojmech teorie řízení, jako jsou organizační struktura, firemní kultura, hodnoty, vize, mise a poslání, a rozumět jejich funkci při řízení organizace/služby pro vás nebude problém.
 • Budete využívat v praxi strategické myšlení, plánování a řízení a dobře rozumět obsahu těchto pojmů.
 • Umět odhalit slabé (problémové) oblasti v řízení organizace/týmu, navrhnout možné způsoby řešení a následně naplánovat a řídit změnu bude snazší než dřív.
 • Budete vhodně využívat různé formy externí podpory a hlavně budete vědět, kde je hledat.
 • Budete připraveni zvládat náročné a problémové situace.

Rozsah výcviku je 200 hodin. Jak to tedy bude konkrétně s časovými nároky na vás?

VÝCVIK JE SLOŽEN Z TĚCHTO MODULŮ:
 • 10 výukových dvoudenních setkání – 20 dní přímé výuky, 162 hodin, vždy pod vedením 2 lektorů,
 • 1 den skupinová supervize pro manažery – 8 hodin, pod vedením 2 supervizorů,
 • 10 hodin individuálních konzultací pro každého účastníka v průběhu výcviku,
 • 20 hodin samostatné práce účastníků doma,
 • 5 hodin individuální supervize pro manažera – je třeba je absolvovat v průběhu výcviku, není ale zahrnuto v základní ceně kurzu, účastník si domlouvá a hradí samostatně,
 • 1 den závěrečná zkouška – 8 hodin (zkouška není v souladu s pravidly MPSV započítána do hodinové dotace kurzu).

Výcvik je koncipován s ohledem na nároky na domácí přípravu účastníků a je v čase rozložen tak, aby pokryl nároky na 24 hodin akreditovaného vzdělávání pracovníků v průběhu 3 let.


PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU
 • 90% docházka
 • Složení závěrečné zkoušky

LEKTOŘI O KURZU:

LADA FURMANÍKOVÁ

Proč jsem jsem se podílela na konstrukci tohohle výcviku a učím v něm? Protože věřím tomu, a stále se o tom přesvědčuji, že lidé se jako dobří manažeři” nerodí, ale můžou se jimi stát – když jsou ochotní na tom zapracovat. Tak hurá do toho, půl je hotovo!

 

Helena KožíškováHELENA KOŽÍŠKOVÁ

Pro mě je tenhle kurz srdeční záležitost. Není to téma, jsou to témata poskládaná do logických celků, která na sebe v čase navazují a dávají celkový tvar. Není cílený jen” na dovednosti, zaměřuje se na člověka, který o sobě a svých dovednostech ví a užívá je. Je o hledání vlastní manažerské cesty, o dělání věcí lépe, o jistotě i improvizaci.

 

TOMÁŠ MASOPUST

S potřebou komplexního manažerského výcviku jsem se setkal ve vlastní praxi, při zaškolování a vedení manažerů i jako lektor na otevřených kurzech. S kolegy se nám podařilo sestavit promyšlený, ucelený, výcvikový program, který nabídne účastníkům možnost kompletně se zorientovat v manažerské roli a využít vlastní jedinečný potenciál k jejímu naplnění. Jsem moc rád, že budu moct být u toho.

 

Jan KostečkaHONZA KOSTEČKA

Myslím si, že skvělý management je nezbytnou podmínkou pro skvělé služby pro klienty. A skvělý management potřebuje připravené a dovedné manažery. Jsem přesvědčen, že každý se může ve schopnosti řídit zdokonalovat a ten, kdo chce být se vší vážností autentickým manažerem, se rozvíjet prostě musí. Pracovat v pomáhající organizaci je smysluplné pro svět, ve kterém žijeme. Řídit takovou organizaci nebo její část je vlastně úkol, kterým přispíváme ke kráse tohoto světa. A to by se mělo dělat dobře.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

Potřebujete více informací k výcviku samotnému a jeho obsahu? Obracejte se, prosím, na Tomáše Masopustatomas@tudytam-vzdelavani.cz, tel.: +420 773 920 995

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM