Kritéria kvality řízení 2020

V TUDYTAM podporujeme organizace, které dělají skvělé věci, aby byly také skvěle řízené.
Pro hodnocení manažerských procesů jsme v TUDYTAM vytvořili sadu kritérií kvality řízení.

Jedná se o sadu popisů žádoucího fungování organizace, která je založena na konceptu manažerských funkcí.*

Tento koncept definuje systém čtyř vzájemně propojených manažerských procesů, aktivit a oblastí, nutných k efektivnímu chodu organizace a dosažení jejích cílů. Jedná se o: (1) plánování, (2) organizování, (3) vedení a komunikaci, (4) kontrolu.

Naše kritéria popisují požadavky na správné fungování organizace. Kritéria jsme úspěšně používali při spolupráci s řadou organizací při hodnoceních, auditech a konzultacích.


(1) PLÁNOVÁNÍ

 • Zaměstnanci mohou přinášet podněty k plánům, které přímo ovlivňují jejich práci, a vědí, jak se s těmito podněty dále pracuje.
 • Vytvářené plány napomáhají dobrému fungování organizace.
 • Zaměstnanci mají k dispozici všechny plány, které potřebují pro svou práci; tyto plány jsou jim srozumitelné.
 • Zaměstnanci vykonávají svoji práci v souladu se stanovenými plány.
 • Poslání, vize a hodnoty jsou zaměstnancům dostupné a srozumitelné.
 • Zaměstnanci jsou v souladu s tím, kam organizace směřuje a co dělá.
 • Organizace sleduje, aktivně vyhledává a využívá informace, které mohou mít vliv na poskytování služby.
 • Využívání personálních, finančních, materiálních zdrojů a času je plánováno tak, aby byl dlouhodobě zajištěn chod služby.
 • Naplňování plánů je vyhodnocováno a plány jsou aktualizovány.
 • Služba je realizována v souladu s plány.
 • Realizace jednotlivých plánů umožňuje naplňování poslání a strategie.
 • Organizace má strategický plán, který popisuje fungování organizace jako celku pro období delší než jeden rok.
 • Strategický plán je schválen správní radou nebo jiným nejvyšším orgánem a je alespoň jednou ročně tímto orgánem projednáván.
 • Rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na dlouhodobé cíle a vize organizace.


(2) ORGANIZOVÁNÍ

 • Zaměstnanci znají organizační strukturu, vědí, kdo co dělá a kdo o čem rozhoduje.
 • Zaměstnanci vědí, kdo jim může zadávat a kontrolovat práci.
 • Zaměstnanci vědí, na koho se mají obracet v různých pracovních situacích.
 • Zaměstnanci vědí, kdo koho zastupuje v době nepřítomnosti.
 • Zaměstnanci znají své náplně práce; náplně odpovídají tomu, co zaměstnanci skutečně dělají.
 • Zaměstnanci znají pracovní postupy, které potřebují pro svoji práci.
 • Zaměstnanci mají k dispozici informace potřebné pro svoji práci.
 • Zaměstnanci považují porady za efektivní a přiměřeně dlouhé.
 • Důležitá témata a problémy se řeší dostatečně rychle a důsledně.
 • Organizace má písemně zpracovanou organizační strukturu, která odpovídá potřebám fungování organizace.
 • Vedoucí mají maximálně 10 přímých podřízených.
 • Organizace má aktuální písemné náplně práce pro každou pracovní pozici.
 • Organizace aktualizuje a vytváří takové písemné pracovní postupy, které potřebuje pro své fungování.


(3) VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ A TÝMU

 • Zaměstnanci jsou vybíráni a zaškolováni tak, aby mohli kvalitně pracovat na dané pozici.
 • Zaměstnanci získávají individuální zpětnou vazbu od nadřízeného, jsou pravidelně hodnoceni a jsou zapojeni do plánování dalšího vzdělávání.
 • Zaměstnanci vnímají, že jejich iniciativa je podporována, využívána a dostatečně oceňována.
 • Zaměstnanci mají možnost individuálních rozhovorů se svým nadřízeným a vnímají tyto rozhovory jako podpůrné.
 • Zaměstnanci otevřeně komunikují o všem, co se týká práce, včetně nepříjemných a těžkých témat.
 • O chybách se mluví tak, aby se z nich zaměstnanci mohli poučit.
 • Zaměstnanci využívají externí podporu (supervize, konzultace apod.) a tato podpora jim pomáhá v jejich práci.
 • Zaměstnanci si navzájem poskytují dostatečnou podporu.
 • Zaměstnanci chodí do práce rádi, cítí se v ní dobře a baví je.
 • V práci vládne dobrá atmosféra.
 • Systém výběru a zaškolování nových zaměstnanců zaručuje, že mohou kvalitně pracovat na dané pozici.
 • Systém hodnocení zaměstnanců umožňuje získávat a využívat informace pro další rozvoj zaměstnanců.
 • Organizace má nastavený systém profesního rozvoje zaměstnanců pracujících přímo s klienty i zaměstnanců na manažerských a administrativních pozicích; nastavený systém vede k rozvoji služby a zvyšování její kvality.
 • Organizace má jasná pravidla pro odměňování zaměstnanců.
 • Vedoucí pracovníci individuálně podporují podřízené.
 • Vedoucí podporují týmovou spolupráci; umožňují zaměstnancům vzájemně konzultovat a řešit pracovní témata.


(4) KONTROLA A HODNOCENÍ KVALITY

 • Kontrola je zaměstnanci vnímána jako přirozená součást jejich práce.
 • Zaměstnanci jsou zapojováni do hodnocení kvality služby.
 • Zaměstnanci znají výstupy z kontrol a vědí, že výsledky kontroly organizace využívá pro zvyšování kvality služby.
 • Organizace má nastavený a v praxi využívaný systém kontroly a hodnocení jak pro oblast poskytování služby klientům, tak pro oblast materiálně technického zajištění a provozu.
 • Na základě výstupů z kontrol a hodnocení dochází ke změnám, je zvyšována kvalita služby nebo jsou efektivněji využívány zdroje.
 • Orgány nadřízené řediteli aktivně sledují a dohlížejí na fungování organizace, vč. práce ředitele.


Pokud chcete pomoct s tím, aby vaše procesy v organizaci fungovaly lépe, kontaktujte Honzu Kostečku.


Přečtěte si sérii článků o kritériích kvality řízení organizace z „pera“ Honzy Kostečky:


* Koncept byl definován Jamesem H. Donellym, Jamesem L. Gibsonem a Johnem M. Ivancevichem, kteří vycházeli konceptu Harolda Koontze a Heinze Wiehricha, který je jedním z nejklasičtějších způsobů klasifikace práce managementu v organizaci. DONELLY, James, H.; GIBSON, James, L.; IVANCEVICH, John, M. Management. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-422-3.

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY